ابعاد فیزیکی خط کش های تا یک متر

ابعاد خط کش های تا 102 سانت نوع ka300    

L2    طول کلی خطکش

  L1   فاصله مرکز به مرکز سوراخ های نصب

  L0   طول موثر یا حداکثر طول اندازه گیری